Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

Safonau hygyrchedd

 

Deall gofynion hygyrchedd ar gyfer cyrff sector cyhoeddus - GOV.UK (www.gov.uk)

 

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Aneurin Bevan CIC: www.aneurinbevancic.gig.cymru

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn gallu cyrchu'r wybodaeth a ddarparwn a chyfathrebu â ni mewn ffyrdd sy'n diwallu eu hanghenion unigol. I wneud hyn, dylech allu:

 • chwyddo i mewn hyd at 200% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver).

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Adeiladwyd y wefan hon gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru mae'n cael ei rhedeg gan Aneurin Bevan CIC.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys testun sydd â chyferbyniad lliw gwael
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys penawdau nad ydynt wedi'u trefnu’n rhesymegol
 • Nid yw rhai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd
 • Mae gan rai tudalennau trefn ffocws afresymegol

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â ni: enquiries@waleschc.org.uk

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 10 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni: enquiries@waleschc.org.uk

Gweithdrefn orfodaeth

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHD) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (GCCC)

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae'r Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod. 

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Er ein bod yn ymdrechu i gwrdd â 'WCAG 2.1 AA', mae gennym y materion canlynol o ran diffyg cydymffurfio ar hyn o bryd:

 • Mae rhai dewislenni a rhannau o rai tudalennau wedi'u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael mynediad atynt gan ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol.  Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A
 • Nid oes gan rai testun ddigon o wrthgyferbyniad â'i gefndir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) Lefel AA.
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu rhesymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd Lefel A
 • Nid yw rhai rhannau o rai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 Allweddell Lefel A
 • Mae gan rai elfennau trefn ffocws afresymegol.  Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.3 Gorchymyn Ffocws Lefel A

Mae Gofal Iechyd Digidol Cymru, sy'n darparu cymorth technegol ar gyfer ein gwefan, yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y materion diffyg cydymffurfio hygyrchedd.

Baich anghymesur

Er y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth am ein gwasanaethau a'n gweithgareddau i sicrhau ei bod yn hygyrch yn ddigidol lle bynnag y bo modd, rydym yn gwybod bod rhai rhannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, sydd ddim ar gael ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd.  Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Llywio a chael mynediad at wybodaeth

 • Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys ailadroddus ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn 'neidio i'r prif gynnwys').
 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud hi'n anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o'r cynnwys orgyffwrdd.

Cynnwys sydd ddim o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDF a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, weithiau mae gennym ddogfennau PDF gyda gwybodaeth am sut i gael mynediad at ein Gwasanaeth Eiriolaeth.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw ddogfennau PDF nad ydynt yn hanfodol neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft, papurau cyfarfod, cofnodion a gweithredoedd ac adroddiadau ymweliadau.  Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau isdeitlau o fideos wedi'u recordio ymlaen llaw a gynhyrchir.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu nodi a datrys materion yn unol â'r amserlenni a ddangosir ar gyfer pob maes uchod, mewn partneriaeth â'n darparwyr cymorth technegol Gofal Iechyd Digidol Cymru.

Rydym hefyd yn bwriadu diwygio ein safonau cyhoeddi er mwyn ystyried yr angen i sicrhau bod ein gwybodaeth yn hygyrch drwy'r wefan ac unrhyw apiau y gallwn eu defnyddio yn y dyfodol.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Adolygwyd y datganiad hwn ym mis Tachwedd 2022, yn seiliedig ar gydymffurfiaeth dechnegol wedi'i ddiweddaru a diffyg cydymffurfio fel y nodwyd gan ein darparwyr cymorth technegol.

Roedd y wefan hon yn cael ei phrofi ar hyn o bryd am gydymffurfiaeth â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe V2.1 lefel AA, ac mae'r profion hyn wedi'u cynnal yn fewnol.