Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd yma yn berthnasol i wefan CIC Aneurin Bevan: www.aneurinbevancic.cymru

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar yr wybodaeth rydym yn ei darparu a’i chyfathrebu mewn ffyrdd sydd yn ateb eu hanghenion unigol. I wneud hyn, fe ddylech allu:

 • chwyddo hyd at 200% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (yn cynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Mae’r wefan yma wedi cael ei hadeiladu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae’n cael ei rhedeg gan CIC Aneurin Bevan.

Pa mor hygyrch ydy’r wefan yma

Rydym yn gwybod nad ydy rhai rhannau o’r wefan yma yn gwbl hygyrch:

 • Efallai na fydd rhannau o rai tudalennau yn gweithio’n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol fel darllenwyr sgrin
 • Dydy rhai dewislenni ddim yn gwbl hygyrch
 • Does gan rhai botymau a dolenni ddim disgrifiadau hygyrch
 • Mae cyferbynnedd lliw gwael ar y testun ar rai tudalennau
 • Dydy penawdau ar rai tudalennu ddim mewn trefn rhesymegol
 • Does dim modd defnyddio rhai tudalennau yn llawn gyda’r bysellfwrdd
 • Mae trefn ffocws afresymegol ar rai tudalennau
 • Mae eitemau eilaidd ar y ddewislen yn newid trefn pan gaiff eitem ei dethol
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon camgymeriad neu labeli sydd ddim yn glir
 • Ni ellir oedi neu stopio cynnwys symudol

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os ydych angen gwybodaeth am y wefan yma mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: E-bost

Fe fyddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu gyda chi mewn 10 diwrnod gwaith.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan yma

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella hygyrchedd y wefan yma. Os ydych yn darganfod unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen yma neu os ydych chi’n meddwl nad ydym yn ateb gofynion hygyrchedd, cysylltwchos gwelwch yn dda gyda: E-bost

Gweithdrefn gorfodaeth

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sydd yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Cyrff Cyhoeddus (‘y rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch gyda’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan yma

Mae CIC Aneurin Bevan wedi ymrwymo i wneud y wefan yma yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Cyrff Cyhoeddus 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan yma yn rhannol gydymffurfio gyda Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We, fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfiaeth a’r esemptiadau a restrir isod. 

Diffyg cydymffurfiaeth gyda’r rheoliadau hygyrchedd

Tra ein bod yn ymdrechu i ateb ‘WCAG 2.1 AA’ ar hyn o bryd mae gennym y problemau cydymffurfiaeth canlynol:

 • Mae rhai dewislenni a rhannau o rai tudalennau wedi’u nodi mewn ffordd sydd yn gallu eu gwneud yn ddryslyd wrth ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A WCAG 2.1
 • Mae dewislen wag ar rai tudalennau. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 4.1.1 Dosbarthu Lefel A WCAG 2.1, a maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A WCAG 2.1
 • Does dim label hygyrch ar y botwm a ddefnyddir i glirio unrhyw destun a nodir yn y blwch chwilio. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A WCAG 2.1
 • Mae’r botwm/dolen a ddefnyddir i newid iaith yn dangos label gwahanol, llai penodol i Dechnolegau Cynorthwyol nag i ddefnyddwyr gweledol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau lefel A WCAG 2.1
 • Does dim digon o gyferbynnedd rhwng y cefndir a’r testun ar adegau. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.4.3 Cyferbynnedd (isafswm) Lefel AA WCAG 2.1 
 • Dydy’r penawdau ar rai tudalennau ddim mewn trefn rhesymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd Lefel A WCAG 2.1
 • Does dim modd defnyddio rhannau o rai tudalennau gyda’r bysellfwrdd. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant Lefel 2.1.1 Bysellfwrdd Lefel A WCAG 2.1
 • Mae gan rai elfennau drefn ffocws afresymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 2.4.3 Trefn Ffocws Lefel A WCAG 2.1
 • Mae eitemau dewislen eilaidd yn newid trefn pan gaiff eitem ei dethol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant Lefel 3.2.3 Llywio Cyson Lefel AA WCAG 2.1
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon camgymeriad neu labeli sydd ddim yn glir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 3.3.2 Labeli a Gwybodaeth Lefel A WCAG 2.1
 • Does gan rai carwselau(a ddangosir yn unig ar sgriniau bach neu ar lefelau chwyddo uchel) ddim dull o oedi neu stopio eu symudiad. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 2.2.2 Oedi, Stopio, Cuddio Lefel A WCAG 2.1

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru sydd yn darparu cefnogaeth dechnegol i’n gwefan yn bwriadu cywiro’r methiannau yma erbyn Ionawr 2021.

Baich anghymesur

Tra y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth am ein gwasanaethau a’n gweithgareddau i sicrhau ei fod yn ddigidol hygyrch lle bynnag mae’n bosibl, rydym yn gwybod bod rhai adrannau o’n gwefan o natur corfforaethol, sydd ddim yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi eu cynhyrchu ers Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau yma, fe fyddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad ydy dogfennau yn cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag mae’n bosibl. Wrth i ddogfennaeth gael ei ddiweddaru yn y dyfodol, fe fyddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Llywio a chael mynediad i wybodaeth

 • Does dim modd neidio’r cynnwys a ailadroddir yn y pennyn tudalen (er enghraifft dewis ‘neidio i’r prif gynnwys’). 
 • Dydy hi ddim bob amser yn bosibl newid gogwydd y ddyfais o llorweddol i fertigol heb ei gwneud yn fwy anodd i weld y cynnwys.
 • Dydy hi ddim yn bosibl i ddefnyddwyr newid maint y testun heb i rhywfaint o’r testun orgyffwrdd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, ar adegau mae gennym ddogfennau PDF gyda gwybodaeth ar sut i gael mynediad i’n Gwasanaethau Eiriolaeth.

Dydy’r rheoliadau hygyrchedd ddim yn ei gwneud yn ofynnol inni gywiro dogennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Dydyn ni ddim yn bwriadu cywiro unrhyw ddogfennau PDF na dogfennau eraill nad ydyn nhw’n hanfodol a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft papurau cyfarfodydd, cofnodion  a chamau gweithredu ac adroddiadau ymweliadau. Ond, fe fyddwn yn ceisio gwneud unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd yn hygyrch lle bynnag mae’n bosibl.

Fideo byw

Dydyn ni ddim yn bwriadu ychwanegu penawdau i ffrydiau sain neu fideo byw. Ond, fe fyddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau gydag is-deitlau o fideos wedi’u cyn recordio a gynhyrchir.

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu nodi a chywiro problemau yn unol â’r amserlenni a ddangosir ar gyfer pob maes uchod, mewn partneriaeth gyda ein darparwyr cefnogaeth technegol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Rydym hefyd yn bwriadu addasu ein safonau cyhoeddi i gymryd i ystyriaeth yr angen i wneud ein gwybodaeth yn hygyrch drwy’r wefan ac unrhyw apiau y gallwn eu defnyddio yn y  dyfodol.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd yma

Paratowyd y datganiad yma ym mis Hydref 2020, yn seiliedig ar gydymffurfiaeth a diffyg cydymffurfiaeth technegol fel a nodwyd gan ein darparyr cefnogaeth technegol. Caiff y wefan ei hadolygu yn fewnol ac yn allanol dros y misoedd nesaf a chaiff ein datganiad ei ddiweddaru ym mis Ionawr 2021.

Roedd ac mae’r wefan yma yn cael ei phrofi ar hyn o bryd ar gyfer cydymffurfiaeth gyda Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We V2.1 lefel AA ac mae’r profion hyn wedi cael eu cynnal yn fewnol.