Neidio i'r prif gynnwy

Ymuno â'r Tîm

Dod yn aelod

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan yn sefydliad statudol sy'n cynrychioli buddiannau cleifion y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Ngwent.  Rydym yn cynnig cyswllt lleol rhwng y rhai sy'n rhedeg y GIG a'r rhai sy'n ei ddefnyddio.

Yn CIC Aneurin Bevan, rydym yn ymdrin â phob agwedd ar y GIG ac mae gennym yr hawliau canlynol: 
 • i'r Bwrdd Iechyd ymgynghori â ni ar newidiadau sylweddol i batrymau gofal iechyd yng Ngwent
 • I ymweld â safle
 • cael cyfarfodydd ffurfiol â'r Bwrdd Iechyd a chael y wybodaeth sydd ei hangen arnom i gyflawni ein dyletswyddau
Yn CIC Aneurin Bevan, rydym yn gwneud y canlynol:
 • monitro ansawdd gwasanaethau lleol
 • gwneud awgrymiadau er mwyn gwella safon gofal iechyd
 • gweithredu fel eiriolwyr cleifion drwy roi cyngor, gwybodaeth a chymorth wrth wneud cwyn
Rydym yn eich cynrychioli drwy wneud y canlynol:
 • gwrando ar farn y cyhoedd a chleifion
 • ymweld ag ysbytai a gwasanaethau iechyd eraill
 • cynnal arolygon annibynnol er mwyn cael barn cleifion a'r cyhoedd
 • cynnwys pobl mewn ymgynghoriadau lleol
 • ymateb i ymgynghoriadau ar newidiadau i wasanaethau iechyd lleol
 • argymell gwelliannau i wasanaethau lleol 
Rydym ar hyn o bryd yn edrych am aelodau llawn a chyfetholedig o bob rhan o Went.  Nid yw'r swyddi yn swyddi â thâl, ond ad-delir unrhyw dreuliau.

Am ragor o wybodaeth, cymorth neu gyngor, cysylltwch â

Miss Jemma McHale, Prif Swyddog
Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan
Tŷ Raglan
6-8 Clôs William Brown
Parc Busnes Llantarnam
Cwmbrân
NP44 3AB

Ffôn:  01633 838516
E-bost:  enquiries.aneurinbevanchc@wales.chc.org.uk