Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd gennym i'w Ddweud

 
Mae Cyngor Iechyd Cymuned  Aneurin Bevan (CIC) yn ffurfio cysylltiad lleol rhwng y rhai sydd yn rhedeg y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru a’r rhai sydd yn ei ddefnyddio. Mae gan CIC Aneurin Bevan 36 o Aelodau Llawn ac 11 o Aelodau Cyfetholedig, yn cynnwys cynrychiolwyr gwirfoddol o’r gymuned leol. Penodir pob aelod, ac eithrio’r aelodau cyfetholedig gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac un chwarter wedi’u henwebu gan yr Awdurdod Lleol, un chwarter gan y sector Gwirfoddol ac un hanner wedi’u dethol yn uniongyrchol gan y Gweinidog.
CICau yw'r cyngor defnyddwyr annibynnol ar gyfer y GIG.  Fe’u sefydlwyd ym 1974 i fonitro ac adolygu gweithrediad gwasanaethau iechyd lleol ac i argymell gwelliannau. Mae’n ddyletswydd cyfreithiol ar CICau i gynrychioli buddiannau cleifion a’r cyhoedd yn y GIG.
 
BETH MAE’R CYNGOR IECHYD CYMUNED YN EI WNEUD
  • Monitro ansawdd y gwasanaeth lleol
  • Gwneud awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn safon gofal iechyd
  • Gweithredu fel eiriolydd cleifion trwy roi cyngor, gwybodaeth a chymorth wrth wneud cwyn
  • Gwrando ar eich sylwadau
SUT MAE EICH CYNGOR IECHYD CYMUNED YN EICH CYNRYCHIOLI CHI?
  • Gwrando ar farn y cyhoedd a chleifion
  • Cynnal adolygiadau annibynnol i ddarganfod barn cleifion a’r cyhoedd
  • Cynnwys pobl mewn ymgynghoriadau lleol
  • Ymateb i ymgynghoriadau ar newidiadau i wasanaethau iechyd lleol
  • Argymell gwelliannau i wasanaethau lleol