Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn a wnawn

9yngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan, y cyrff gwarchod gwasanaeth Iechyd ar gyfer Gwent. Mae Gwent yn ne Cymru ac mae’n cynnwys Bwrdeistrefi Blaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen, Dinas Casnewydd a Sir Fynwy.

PWY YDYM NI
Mae Cyngor Iechyd Cymuned  Aneurin Bevan (CIC) yn ffurfio cysylltiad lleol rhwng y rhai sydd yn rhedeg y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru a’r rhai sydd yn ei ddefnyddio. Mae gan CIC Aneurin Bevan 37 o Aelodau Llawn ac 11 o Aelodau Cyfetholedig, yn cynnwys cynrychiolwyr gwirfoddol o’r gymuned leol. Penodir pob aelod, ac eithrio’r aelodau cyfetholedig gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac un chwarter wedi’u henwebu gan yr Awdurdod Lleol, un chwarter gan y sector Gwirfoddol ac un hanner wedi’u dethol yn uniongyrchol gan y Gweinidog.
CICau yw'r cyngor defnyddwyr annibynnol ar gyfer y GIG.  Fe’u sefydlwyd ym 1974 i fonitro ac adolygu gweithrediad gwasanaethau iechyd lleol ac i argymell gwelliannau. Mae’n ddyletswydd cyfreithiol ar CICau i gynrychioli buddiannau cleifion a’r cyhoedd yn y GIG.
 
BETH MAE’R CYNGOR IECHYD CYMUNED YN EI WNEUD:
 • Monitro ansawdd y gwasanaeth lleol
 • Gwneud awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn safon gofal iechyd
 • Gweithredu fel eiriolydd cleifion trwy roi cyngor, gwybodaeth a chymorth wrth wneud cwyn
 • Gwrando ar eich sylwadau
SUT MAE EICH CYNGOR IECHYD CYMUNED YN EICH CYNRYCHIOLI CHI?
 • Gwrando ar farn y cyhoedd a chleifion
 • Cynnal adolygiadau annibynnol i ddarganfod barn cleifion a’r cyhoedd
 • Cynnwys pobl mewn ymgynghoriadau lleol
 • Ymateb i ymgynghoriadau ar newidiadau i wasanaethau iechyd lleol
 • Argymell gwelliannau i wasanaethau lleol

  Monitro gwasanaethau iechyd

Monitro gwasanaethau iechyd

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned bob amser wedi cael hawl statudol i ymweld ag ysbytai a chlinigau, ac erbyn hyn mae ganddynt yr awdurdod i gynnwys sefydliadau gofal sylfaenol lle y cyflwynir gwasanaethau GIG. Mae hyn yn cynnwys meddygfeydd, deintyddion, optegwyr, fferyllwyr a chartrefi nyrsio. 

 • Mae nifer o gymunedau gwahanol ac amrywiol mewn ardal mor fawr â Gwent. Cynhelir ymweliadau â safleoedd y prif ysbytai a sefydliadau iechyd meddwl ar sail Gwent gyfan ac aelodau yn eu hardaloedd unigol sydd yn ymweld â meddygfeydd ac ysbytai cymuned. 
 • Yn ychwanegol at yr ymweliadau monitro sydd wedi’u trefnu, gellir galw ar grŵp o aelodau ar fyr rybudd i gynnal ymweliad Ymateb Cynnar sydd efallai wedi deillio o bryderon a dderbyniwyd am agweddau triniaeth, gofal neu amgylchedd
 • Mae cysondeb, effeithlonrwydd a sensitifrwydd yn ffactorau pwysig wrth gynnal ymweliadau monitro a rhaid i aelodau fod wedi derbyn hyfforddiant ac unrhyw arweiniad angenrheidiol i’w cynorthwyo gyda’r gwaith hwn.

Rydym yn:

 • Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd
 • Ymweld â gwasanaethau lleol, i glywed am brofiadau cleifion a’r rheini sy’n gofalu a phoeni amdanynt
 • Edrych ar gynlluniau a chynigion GIG lleol a chenedlaethol, i sicrhau eu bod yn cwrdd ag anghenion cymunedau lleol
 • Cwrdd â rheolwyr GIG yn rheolaidd
 • Siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barnau am, a’u profiadau o wasanaethau GIG
 • Darparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion di-dâl, cyfrinachol ac annibynnol, i bobl sydd eisiau cymorth i godi pryder am ofal a thriniaeth GIG.